RODO i Polityka prywatności

Wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.2)), podnosi się, co następuje:

Pexus Meblarstwo24.com Z.Płonka i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą w Ostrowcu Św. dba w szczególny sposób o to, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Pexus Meblarstwo24.com Z. Płonka i Wspólnicy Sp. j.
Ul. Waryńskiego 53
27-400 Ostrowiec Św.
(dalej: “Spółka” lub “Administrator”) 

Przedstawicielem Spółki w kwestiach danych osobowych jest:

Adwokat Radosław Płonka
tel.: 501 177 515 
E-mail: radoslaw.plonka@gmail.com

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przy zawieraniu umowy/korzystaniu przez Państwa z usług Spółki, w tym ze strony internetowej meblarstwo24.com, pozyskujemy od Państwa dane osobowe. Są to m.in.:

– nazwisko i imiona;
– adres miejsca zamieszkania lub siedziby oraz adres korespondencyjny;
– numer kontaktowy oraz adres e-mail;
– numer PESEL lub numer NIP;

Powyższe dane są nam niezbędne do:
– zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), w szczególności umowy sprzedaży materiałów stolarskich, jak również umowy o świadczenie usług cięcia i okleinowania płyt;
– realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO), w tym w szczególności w celu wystawiania i przechowywania faktur VAT;
– realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki (art. 6 ust. 1 f RODO), w tym w szczególności, w celu udzielania odpowiedzi na Państwa pytania i wnioski (np. złożone poprzez wyplenienie i przesłanie na adres pexus@op.pl formularzy zamieszczonych na stronie internetowej meblarstwo24.com), prowadzenia działań marketingowych, a ponadto w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie, zawarcia umowy lub świadczenia usług przez Spółkę. Pomimo dobrowolności podania danych, konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zawarcia umowy i świadczenia usług przez Spółkę.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych, wyraźnie wskazanych celach, jeśli udzielą nam Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie (art. 6 ust. 1 a RODO).

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób: 
a) pisemnie na adres: Pexus Meblarstwo24.com Z.Płonka i Wspólnicy Sp.j., Ul. Waryńskiego 53, 27-400 Ostrowiec Św;
b) mailowo na adres:  radoslaw.plonka@gmail.com.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzamy w trakcie trwania umowy, a następnie po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa (w tym zakresie w szczególności przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego) oraz przez okres niezbędny dla zapewnienia możliwości rozwiązywania sporów albo dochodzenia roszczeń, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują wcześniejszego usunięcia danych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Państwa dane osobowe, mogą zostać przekazane podmiotom działającym na nasze zlecenie, m.in. w zakresie obsługi księgowej, prawnej, informatycznej oraz kurierskiej albo organom państwa w wypadku występowania podstawy prawnej wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz do informacji w następującym zakresie: 
a)  cele przetwarzania;
b)  kategorie przetwarzanych danych osobowych;
c)  odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
d)  planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f)  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) informacje o źródle danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą; 
h) zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania;

2) prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

3) prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. Administrator ma wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Państwa dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
– cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych;
– wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
– Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
– Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Zaznaczyć jednak należy, iż nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych (realizacja “prawo do bycia zapomnianym”) m.in. w przypadku, gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa (np. w celach podatkowych) lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
a)  kwestionowania prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b)  przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c)  Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d)  wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Jednocześnie jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, ewentualnie z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. 

5) prawo do przenoszenia danych, w zakresie którego mają Państwo prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie możliwe. Administrator jest obowiązany udostępnić dostarczone przez Państwa dane, które spełniają łącznie następujące warunki:
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych;
– dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie może przy tym niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

6) prawo do wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych, na mocy którego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, w tym profilowania (jednak wyłącznie w wypadku przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora danych albo gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). W przypadku wniesienia sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności. Ponadto jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Informujemy również, że są Państwo uprawnieni do zgłoszenia swoich praw w następujący sposób: 
a) pisemnie na adres: Pexus Meblarstwo24.com Z.Płonka i Wspólnicy Sp.j., Ul. Waryńskiego 53, 27-400 Ostrowiec Św;
b) mailowo na adres:  radoslaw.plonka@gmail.com.

SKARGA NA SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679.

Polityka prywatności Serwisu Internetowego meblarstwo24.com (dalej „Serwis Internetowy”)

§ 1 Definicje

1. Serwis Internetowy – strona internetowa administrowana przez spółkę Pexus meblarstwo24.com Z. Płonka i Wspólnicy Sp.j. dostępna w domenie: www.meblarstwo24.com, umożliwiająca Użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług dostępnych w Serwisie Internetowym;

2. Użytkownik – każda osoba, która korzystała lub korzysta z Serwisu Internetowego;

3. Administrator Serwisu Internetowego – Pexus meblarstwo24.com Z. Płonka i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Waryńskiego 53, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr KRS: 0000635186, NIP: 661 23 73 155;

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

1. Podczas otwarcia Serwisu Internetowego www.meblarstwo24.com, w sposób automatyczny zbierane są niektóre dane informatyczne dotyczące wizyty na stronie, które następnie są zapisywane przez przeglądarki jako pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego.

2. Sama wizyta na stronie internetowej www.meblarstwo24.com nie wymaga podania żadnych innych informacji, ani danych osobowych.

3. Zbieranie danych osobowych może nastąpić podczas wypełniania formularzy: “Formularz zamówienia cięcia i okleinowania płyty” lub “Formularz zamówienia frontów meblowych”. 

§ 3 Pliki „cookies” – przetwarzanie danych w sposób automatyczny

1. Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– dopasowania treści reklam emitowanych w wyszukiwarce Google, sieci reklamowej Google (w tym remarketing) oraz serwisach społecznościowych;
– zapamiętania braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści;
– mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics;
– dopasowania treści reklam emitowanych na meblarstwo24.com
– mierzenia skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji w sieci reklamowej Google, programach partnerskich i sieciach afiliacyjnych oraz social media;
– wykorzystania mechanizmu sondy badającej preferencje użytkowników;

4. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

5. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu meblarstwo24.com np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;
– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego;
– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
– umożliwiające lokalizację – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu Internetowego.

10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Serwisu Internetowego reklamodawców oraz partnerów.

W szczególności wykorzystywane w Serwisie Internetowym mogą być:
– Google Analytics od Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Serwis opiera się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu anonimowych statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Serwisu Internetowego.
– Google Tag Manager – od Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Narzędzie Google Tag Manager jest stosowane do zarządzania tagami (znacznikami) strony internetowej. Stosowanie Google Tag Manager nie wiąże się z zapisywaniem plików cookies ani gromadzeniem danych osobowych. Narzędzie to umożliwia działanie innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie korzysta z tych danych.
– Google Ads i Google Ads Remarketing od Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Dzięki tym narzędziom możliwa jest prezentacja oferty w obrębie wyszukiwarki Google oraz witrynach należących do sieci reklamowej Google. W tym celu, podczas odwiedzin Serwisu Internetowego tworzony jest plik cookie, umożliwiający rozpoznanie Użytkownika podczas odwiedzin na stronach partnerów reklamowych Serwisu Internetowego. Ponadto może być analizowane zachowanie użytkowników, co jest następnie wykorzystywane do ukierunkowanego polecania produktów oraz wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Zapisane w pliku cookie dane nie zostają powiązane z innymi danymi osobowymi w celu tworzenia profilu użytkownika. Mają charakter statystyczny i anonimowy.

§ 4 Bezpieczeństwo i ochrona danych

1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, kopiowaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator Systemu Internetowego wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
– szyfrowanie danych osobowych,
– zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
– zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie wystąpienia incydentu fizycznego lub technicznego,
– regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

3. Administrator stosuje za pośrednictwem przeglądarki Użytkownika środki bezpieczeństwa, – tzw. szyfrowanie SSL. SSL to protokół bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych. Szyfrowanie danych użytkownika odbywa się przy pomocy certyfikatów SSL (klasy 2) z 256 bitami przy maksymalnej długości szyfru 2048 bitów. Chronione przez SSL obszary można rozpoznać na podstawie symbolu kłódki w przeglądarce. Bezpieczne połączenie jest z reguły rozpoznawalne na podstawie adresu, który rozpoczyna się wtedy od „https://”. Jeżeli Użytkownik wykona podwójne kliknięcie na symbol zamka, wtedy otrzyma bliższe informacje o certyfikacie bezpieczeństwa. Dane osobowe Użytkowników są u nas w bezpieczny sposób przekazywane dzięki takiemu szyfrowaniu. 

 

PEXUS Meblarstwo24.com
Z. Płonka i Wspólnicy spółka jawna

Ul. Ludwika Waryńskiego 53
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
woj. Świętokrzyskie, Polska