Regulamin portalu

Regulamin Serwisu Internetowego meblarstwo24.com (dalej „Serwis Internetowy”)

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Serwisu Internetowego określa m.in.:
1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
4) tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2 Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego.
2. Serwis Internetowy – strona internetowa administrowana przez spółkę Pexus meblarstwo24.com Z. Płonka i Wspólnicy Sp.j. dostępna w domenie: www.meblarstwo24.com, umożliwiająca Użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług dostępnych w Serwisie Internetowym;
3. Domena – adres w sieci Internet zarejestrowany we właściwym rejestrze domen, pod którym dostępny jest Serwis Internetowy. Domena o adresie www.meblarstwo24.com zarządzana jest przez Administratora Serwisu Internetowego;
4. Użytkownik – każda osoba, która korzystała lub korzysta z Serwisu Internetowego;
5. Administrator Serwisu Internetowego – Pexus meblarstwo24.com Z. Płonka i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Waryńskiego 53, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr KRS: 0000635186, NIP: 661 23 73 155;

§ 3 Aspekty prawne

1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystaniu z Serwisu Internetowego jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu Internetowego jest możliwe po zaakceptowaniu zapisów Regulaminu. W przypadku braku akceptacji, należy niezwłocznie opuścić Serwis Internetowy. 
2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.meblarstwo24.com w formie, która umożliwia jego zapisanie, utrwalenie i wydrukowanie.
3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Każdy Użytkownik Serwisu Internetowego jest zobowiązany do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu internetowego istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
5. Serwis Internetowy jest stroną o charakterze informacyjnym i wszystkie zawarte w nim informacje mają taki charakter w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
6. Administrator Serwisu Internetowego, za pośrednictwem adresu: pexus@op.pl zapewnia Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o:
1) szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
2) funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

§ 4 Wymagania techniczne

Do prawidłowego działania Serwisu Internetowego na urządzeniu Użytkownika niezbędne jest zapewnienie we własnym, indywidualnym zakresie łącza telekomunikacyjnego, sprzętu oraz oprogramowania, które spełnia minimalne wymagania techniczne.

§ 5 Zasady używania Serwisu Internetowego i świadczenia usług

1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego odbywa się przy uwzględnieniu następujących zasad:
a) do korzystania z Serwisu Internetowego przez Użytkowników nie jest wymagane spełnienie żadnych dodatkowych warunków formalnych poza akceptacją Regulaminu;
b) do korzystania z usług Serwisu Internetowego nie jest wymagane założenie konta;
c) Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie Internetowym poprzez opuszczenie strony internetowej Administratora Serwisu;

§ 6 Rodzaje i zakres usług 

1. Administrator Serwisu Internetowego udostępnia nieodpłatnie za jego pośrednictwem następujące rodzaje usług:
a) udostępnianie treści, w szczególności takich jak informacje o  produktach i usługach oraz materiałów do odczytywania i przeglądania (zdjęcia, dane, opisy, filmy);
b) udostępnianie formularzy zamawiania cięcia i okleinowania płyty oraz zamawiania frontów meblowych;
2. Usługa udostępnienia formularzy zamawiania cięcia i okleinowania płyty oraz zamawiania frontów meblowych polega na tym, że po kliknięciu przycisku:
“Formularz zamówienia cięcia i okleinowania płyty” lub “Formularz zamówienia frontów meblowych”, 

Serwis Internetowy otworzy nowe okno z plikiem w formacie pdf, który posiada aktywne pola do uzupełnienia. Użytkownik wskazuje w odpowiednim formularzu, swoje dane, rodzaj i ilość towaru, który interesuje Użytkownika oraz inne niezbędne szczegóły i dane w tym wymiary na jakie towar ma być pocięty oraz które boki towaru należy okleić i jakim materiałem w celu złożenia zapytania do Administratora Serwisu Internetowego o możliwość przygotowania dla Użytkownika rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Użytkownika i służącej zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Użytkownika. 
2. Formularz po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól należy przesłać na adres mailowy: pexus@op.pl. 
3. W przypadku braków lub niejasności wynikających z przesłanego formularza, Administrator Serwisu Internetowego zwróci się do Użytkownika z prośbą o jego uzupełnienie lub wyjaśnienie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że brak uzupełnienia formularza o brakujące dane, czy też brak wyjaśnienia niejasności spowoduje brak możliwości dalszego procedowania zapytania przez Administratora Systemu Internetowego. 
4. W przypadku, gdy przesłany formularz nie zawiera braków lub niejasności lub braki te zostały uzupełnione przez Użytkownika, Administrator Serwisu Internetowego oraz Użytkownik mogą następnie podjąć negocjacje w celu uzgodnienia wszelkich warunków realizacji.
W związku z tym, że przedmiotem zainteresowania Użytkownika jest rzecz nieprefabrykowana, która ma być wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, złożenie wiążącego Administratora Serwisu Internetowego zamówienia musi być poprzedzone indywidualnymi ustaleniami. Przedmiotowe negocjacje oraz zawarcie ewentualnej umowy mogą odbywać się przy tym w dowolnej, wybranej przez Użytkownika formie, m.in. poprzez dalszą wymianę korespondencji mailowej, czy też w wyniku bezpośredniej wizyty Użytkownika w siedzibie Administratora Serwisu Internetowego. 
5. Serwis Internetowy poza udostępnieniem przedmiotowych formularzy, nie ma funkcjonalności umożliwiającej rozpoczęcie negocjacji lub umożliwiającej zawarcie  – w oparciu o uzupełniony formularz – umowy z Użytkownikiem. 

§ 7 Reklamacje 

1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych usług, zgłosić błąd w Serwisie Internetowym lub propozycję zmiany jego funkcjonalności do Administratora Serwisu Internetowego (adres mailowy: pexus@op.pl.
2. Aby możliwe było jej rozpatrzenie, reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe (np. adres poczty elektronicznej) oraz opis zagadnienia.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres poczty elektronicznej.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Serwisie Internetowym i jest dostępny w stopce na stronie głównej: w zakładce regulamin serwisu.
2. Zaktualizowany Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie Internetowym, chyba że został w nim określony inny termin.

 

PEXUS Meblarstwo24.com
Z. Płonka i Wspólnicy spółka jawna

Ul. Ludwika Waryńskiego 53
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
woj. Świętokrzyskie, Polska